Regenerat kauczuku GR-S

Na podstawie doświadczeń wykazano, że różne gatunki GR-S różniły się od siebie zależnie od miejsca produkcji. Okazało się, że substancje znajdujące się w GR-S, które można ekstrahować wodą, wywierają duży wpływ na własności elektryczne materiału. Na tej podstawie wyprowadzono wniosek, że istnieje ogólna zależność pomiędzy absorpcją wilgoci surowego polimeru GR-S a stabilnością dielektryczną wulkanizowanej izolacji. Przeprowadzone porównanie elektrycznych charakterystyk niewulkanizowanych próbek GR-S z niewulkanizowanym kauczukiem naturalnym wykazało, że stała dieIektryczna oraz współczynnik mocy niewulkanizowanego GR-S były prawie takie same jak dla kauczuku naturalnego, natomiast opór właściwy GR-S był nieco mniejszy. Po wulkanizacji własności te były tego samego rzędu co własności wulkanizowanych mieszanek kauczuku naturalnego. Regenerat kauczuku GR-S. Wulkanizowany GR-S na coraz większą skalę poddaje się obecnie regeneracji. Ilość regenerowanego GR-S nie jest na razie duża w porównaniu z ilością regeneratu kauczuku naturalnego, jednak należy się liczyć z jej dalszym wzrostem w miarę zwiększania się produkcji GR-S. [hasła pokrewne: drewno budowlane ceny , punkt pracy pompy , brico nisko ]

Powiązane tematy z artykułem: brico nisko drewno budowlane ceny punkt pracy pompy